برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

35 محصولات یافت شده
13,600,000 تومان 13,200,000 تومان جت هیتر 15 کیلووات برقی سه فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 15
تماس بگیرید جت هیتر 5 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 5
تماس بگیرید جت هیتر 3 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 3
19,000,000 تومان 18,300,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل MLB-50
تماس بگیرید جت هیتر 50 هزار گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل MEG-50
16,350,000 تومان 15,700,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل ME-50
12,000,000 تومان 11,500,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل MLE-50
23,500,000 تومان 22,600,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیروتهویه البرز مدل QEDB-110
22,400,000 تومان 21,600,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیروتهویه البرز مدل QELB-110
21,400,000 تومان 20,600,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز نیروتهویه البرز مدل QED-110
19,800,000 تومان 19,000,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازی نیروتهویه البرز مدل QEG-110
18,400,000 تومان 17,700,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیروتهویه البرز مدل QEL-110
29,800,000 تومان 28,700,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-120
28,200,000 تومان 27,100,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-120
26,200,000 تومان 25,200,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-120