برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

35 محصولات یافت شده
7,400,000 تومان 7,252,000 تومان جت هیتر 15 کیلووات برقی سه فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 15
تماس بگیرید جت هیتر 5 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 5
1,950,000 تومان 1,911,000 تومان جت هیتر 3 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 3
9,700,000 تومان 9,506,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل MLB-50
تماس بگیرید جت هیتر 50 هزار گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل MEG-50
9,500,000 تومان 9,310,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل ME-50
9,000,000 تومان 8,820,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل MLE-50
18,500,000 تومان 18,130,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیروتهویه البرز مدل QEDB-110
17,500,000 تومان 17,150,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیروتهویه البرز مدل QELB-110
16,900,000 تومان 16,550,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز نیروتهویه البرز مدل QED-110
15,700,000 تومان 15,386,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازی نیروتهویه البرز مدل QEG-110
14,500,000 تومان 14,210,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیروتهویه البرز مدل QEL-110
22,500,000 تومان 22,000,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-70
21,300,000 تومان 20,100,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-70
19,800,000 تومان 19,400,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-70