برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

35 محصولات یافت شده
21,725,000 تومان 21,000,000 تومان جت هیتر 15 کیلووات برقی سه فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 15
تماس بگیرید جت هیتر 5 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 5
6,800,000 تومان 6,600,000 تومان جت هیتر 3 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 3
24,800,000 تومان 23,800,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل MLB-50
تماس بگیرید جت هیتر 50 هزار گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل MEG-50
22,000,000 تومان 21,500,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل ME-50
21,000,000 تومان 20,400,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل MLE-50
42,000,000 تومان 40,600,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیروتهویه البرز مدل QEDB-110
38,500,000 تومان 37,500,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیروتهویه البرز مدل QELB-110
38,500,000 تومان 37,500,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز نیروتهویه البرز مدل QED-110
35,200,000 تومان 34,300,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازی نیروتهویه البرز مدل QEG-110
33,600,000 تومان 33,000,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیروتهویه البرز مدل QEL-110
60,500,000 تومان 58,800,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-120
54,000,000 تومان 52,500,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-120
45,000,000 تومان 43,700,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-120