برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

35 محصولات یافت شده
19,750,000 تومان 19,000,000 تومان جت هیتر 15 کیلووات برقی سه فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 15
تماس بگیرید جت هیتر 5 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 5
6,800,000 تومان 6,550,000 تومان جت هیتر 3 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 3
22,500,000 تومان 21,650,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل MLB-50
تماس بگیرید جت هیتر 50 هزار گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل MEG-50
20,000,000 تومان 19,250,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل ME-50
19,000,000 تومان 18,300,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل MLE-50
38,000,000 تومان 36,600,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیروتهویه البرز مدل QEDB-110
35,000,000 تومان 33,700,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیروتهویه البرز مدل QELB-110
35,000,000 تومان 33,700,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز نیروتهویه البرز مدل QED-110
32,000,000 تومان 33,800,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازی نیروتهویه البرز مدل QEG-110
30,500,000 تومان 29,400,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیروتهویه البرز مدل QEL-110
55,000,000 تومان 53,000,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-120
49,000,000 تومان 47,200,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-120
41,000,000 تومان 39,500,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-120