برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

35 محصولات یافت شده
8,150,000 تومان 8,000,000 تومان جت هیتر 15 کیلووات برقی سه فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 15
تماس بگیرید جت هیتر 5 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 5
2,730,000 تومان 2,670,000 تومان جت هیتر 3 کیلووات برقی تک فاز نیرو تهویه البرز مدل NE 3
11,750,000 تومان 11,500,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل MLB-50
تماس بگیرید جت هیتر 50 هزار گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل MEG-50
10,950,000 تومان 10,700,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل ME-50
10,350,000 تومان 10,150,000 تومان جت هیتر 50 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل MLE-50
20,350,000 تومان 19,900,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیروتهویه البرز مدل QEDB-110
19,250,000 تومان 18,850,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیروتهویه البرز مدل QELB-110
18,600,000 تومان 18,200,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز نیروتهویه البرز مدل QED-110
17,200,000 تومان 16,850,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازی نیروتهویه البرز مدل QEG-110
16,000,000 تومان 15,650,000 تومان جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیروتهویه البرز مدل QEL-110
25,900,000 تومان 25,400,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-120
24,500,000 تومان 24,000,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-120
22,800,000 تومان 22,350,000 تومان جت هیتر 70 هزار دوموتوره دودکشدار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-120