برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

18 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 100000 سرد و گرم تراست مدل TMFV-100HT3/410
135,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم تراست مدل TMFE2-60H
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده50000 سرد و گرم تراست مدل TMFS-50H
54,000,000 تومان اسپلیت دیواری 36000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-36H410A
39,800,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-30H410A
32,000,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-24H410A
25,500,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-18H410A
19,300,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-12H410A
17,100,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم تراست مدل TMSAB-09H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر هوشمند VERTO تراست مدل TMINVP-24H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر هوشمند VERTO تراست مدل TMINVP-18H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر هوشمند VERTO تراست مدل TMINVP-12H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر هوشمند VERTO تراست مدل TMINVP-09H410A
46,800,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تراست مدل TMINVTC-30H410A
36,900,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تراست مدل TMINVTC-24H410A