برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

11 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 32000 سرد توشیبا مدل RAS-32N3KP-AR
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد توشیبا مدل RAS-30N3KP-AR
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد توشیبا مدل RAS-24BKS-AR
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر توشیبا مدل RAS-22S3AV-E
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر توشیبا مدل RAS-18S3AV-E
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر توشیبا مدل RAS-13S3AV-E
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر توشیبا مدل RAS-10S3AV-E
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم توشیبا مدل RAS-24S3KHS-EE
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم توشیبا مدل RAS-18S3KHS-EE
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم توشیبا مدل RAS-13S3KHS-EE
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم توشیبا مدل RAS-10S3KHS-EE