برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

27 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 حاره ای سرد اجنرال مدل ASGA30FUTA
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 18000 اجنرال سرمایشی مدل AXGS18AUTH
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اجنرال (ردهB) مدل ASGC30RWT
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اجنرال (ردهB) مدل ASGC18RWT
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اجنرال (ردهB) مدل ASGC12RVC
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 36000 حاره ای سرد اجنرال مدل ASGA36FETA
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد اجنرال (ردهB) مدل ASGC18AXT
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد اجنرال (ردهB) مدل ASGC12AWC
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد اجنرال مدل ASGC24AXT
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد اجنرال مدل ASGS30AWT
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 36000 سرد اجنرال مدل AWGC36AXT
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 54000 اینورتر سرد و گرم اجنرال مدل AUHA54LULU
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 45000 اینورتر سرد و گرم اجنرال مدل AUHA45LULU
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 36000 اینورتر سرد و گرم اجنرال مدل AUHA36LULU
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 30000 اینورتر سرد و گرم اجنرال مدل AUHA30LULU