برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

30 محصولات یافت شده
459,376,000 تومان 42,300,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 6 پره
422,794,000 تومان 38,900,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 5
46,289,000 تومان 44,400,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره بلند مدل AS300-9
39,817,300 تومان 36,700,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-9
36,862,400 تومان 33,900,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-9
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره بلند مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-8
43,334,600 تومان 39,900,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 7 پره بلند مدل AS300-7
36,862,400 تومان 34,000,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-7
33,978,500 تومان 31,300,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-7
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 6 پره بلند مدل AS300-6
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 6 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-6
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 6 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-6
40,450,700 تومان 37,000,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 5 پره بلند مدل AS300-5