برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم مدیا مدل اورآ مدل OUREA-12H1
تماس بگیرید کولر گازی ایستاده 60000 سرد و گرم مدیا مدل EVEREST-60H3
تماس بگیرید کولر گازی ایستاده 48000 سرد و گرم مدیا مدل EVEREST-48H3
تماس بگیرید کولر گازی ایستاده 36000 سرد و گرم مدیا مدل EVEREST-36H3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 36000 تروپیکال سرد میشن مدیا مدل MISSION-36C3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 تروپیکال سرد میشن مدیا مدل MISSION-30C3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 تروپیکال سرد میشن مدیا مدل MISSION-24C3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 تروپیکال سرد میشن مدیا MISSION-18C3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 تروپیکال سرد میشن مدیا مدل MISSION-12C3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم ایزی مدیا مدل EASY-30H10
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم ایزی مدیا مدل EASY-24H10
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم ایزی مدیا مدل EASY-18H10
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم ایزی مدیا مدل EASY-12H10
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم ایزی مدیا مدل EASY-9H10
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر میشن مدیا مدل MISSION-30H1 1I