برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

209 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 116 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA420/4
تماس بگیرید چیلر 104/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA375/4
تماس بگیرید چیلر 92 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA330/4
تماس بگیرید چیلر 82 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA290/4
تماس بگیرید چیلر 72 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA260/4
تماس بگیرید چیلر 65 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA230/4
تماس بگیرید چیلر 56/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA200/4
تماس بگیرید چیلر 51 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA180/4
تماس بگیرید چیلر 46 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA160/4
تماس بگیرید چیلر 56 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA200/2
تماس بگیرید چیلر 51 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA180/2
تماس بگیرید چیلر 45 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA160/2
تماس بگیرید چیلر 40 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA145/2
تماس بگیرید چیلر 35/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA130/2
تماس بگیرید چیلر 31/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RGA115/2