برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

98 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 125 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT480
تماس بگیرید چیلر 117 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT430
تماس بگیرید چیلر 104 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT370
تماس بگیرید چیلر 90 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT340
تماس بگیرید چیلر 78 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT280
تماس بگیرید چیلر 64 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT230
تماس بگیرید چیلر 48 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT185
تماس بگیرید چیلر 42 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT160
تماس بگیرید چیلر 32 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT130
تماس بگیرید چیلر 28 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT100
تماس بگیرید چیلر 25 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT090
تماس بگیرید چیلر 20 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT075
تماس بگیرید چیلر 19 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT070
تماس بگیرید چیلر 17 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT061
تماس بگیرید چیلر 15 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل CFT055