برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی فرولی بلوهلیکس مدل 35C
تماس بگیرید پکیج دیواری 25000 چگالشی فرولی بلوهلیکس مدل 25C
تماس بگیرید پکیج دیواری 34000 چگالشی فرولی بلوهلیکس RRT مدل 34C
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 چگالشی فرولی بلوهلیکس RRT مدل 24C
تماس بگیرید پکیج دیواری 37000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F37D
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F32D
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F24D