برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

61 محصولات یافت شده
202,926,381 تومان 176,500,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 16 پره مدل HYPER-16
188,685,993 تومان 164,000,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 15 پره مدل HYPER-15
174,445,361 تومان 151,000,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 14 پره مدل HYPER-14
160,205,000 تومان 139,000,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 13 پره مدل HYPER-13
145,964,463 تومان 127,000,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 12 پره مدل HYPER-12
131,724,442 تومان 114,600,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 11 پره مدل HYPER-11
117,483,688 تومان 102,000,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 10 پره مدل HYPER-10
103,242,933 تومان 89,800,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 9 پره مدل HYPER-9
89,002,668 تومان 77,400,000 تومان دیگ چدنی HYPER ام آی تری 8 پره مدل HYPER-8
53,234,401 تومان 46,300,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 11 پره مدل SM90-11
48,555,663 تومان 42,250,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 10 پره مدل SM90-10
43,876,206 تومان 38,200,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 9 پره مدل SM90-9
39,197,228 تومان 34,100,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 8 پره مدل SM90-8
34,518,011 تومان 30,000,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 7 پره مدل SM90-7
29,839,033 تومان 26,000,000 تومان دیگ چدنی SM90 ام آی تری 6 پره مدل SM90-6