برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

فروشگاه

67 محصولات یافت شده
12,953,500 تومان 11,608,150 تومان دیگ چدنی سوپر 200پلاس شوفاژکار 8 پره مدل S200-8
11,546,200 تومان 10,341,580 تومان دیگ چدنی سوپر 200پلاس شوفاژکار 7 پره مدل S200-7
10,291,800 تومان 9,212,620 تومان دیگ چدنی سوپر 200پلاس شوفاژکار 6 پره مدل S200-6
9,173,700 تومان 8,206,330 تومان دیگ چدنی سوپر 200پلاس شوفاژکار 5 پره مدل S200-5
8,290,200 تومان 7,411,180 تومان دیگ چدنی سوپر 200پلاس شوفاژکار 4 پره مدل S200-4
167,375,000 تومان 150,000,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 20 پره مدل STAR1300-20
159,229,000 تومان 143,000,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 19 پره مدل STAR1300-19
151,082,800 تومان 136,000,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 18 پره مدل STAR1300-18
142,900,000 تومان 128,500,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 17 پره مدل STAR1300-17
134,718,300 تومان 121,000,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 16 پره مدل STAR1300-16
126,608,400 تومان 113,900,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 15 پره مدل STAR1300-15
118,426,100 تومان 106,500,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 14 پره مدل STAR1300-14
110,243,500 تومان 99,000,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 13 پره مدل STAR1300-13
102,097,600 تومان 91,800,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 12 پره مدل STAR1300-12
93,951,300 تومان 84,500,000 تومان دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 11 پره مدل STAR1300-11