برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 دایکین مدل FDM60JEV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 دایکین مدل FDYB50CXR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 دایکین مدل FDYM40EXR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 دایکین مدل FDYM30EXR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 دایکین مدل FDYB25CXR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 دایکین مدل FDYB20CXR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 حاره ای دایکین مدل FDMRN60AV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 حاره ای دایکین مدل FDMRN50AV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 حاره ای دایکین مدل FDMRN36AV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 حاره ای دایکین مدل FDMRN30AV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 حاره ای دایکین مدل FDMRN25AV1K
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 اینورتر دایکین ABQ مدل ABQ140C
تماس بگیرید داکت اسپلیت 42000 اینورتر دایکین ABQ مدل ABQ125C
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر دایکین ABQ مدل ABQ100C
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 اینورتر دایکین ABQ مدل ABQ71C