برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
59,950,000 تومان 48,200,000 تومان داکت اسپلیت 60000 وستن ایر مدل MWSD602/H3R1
49,850,000 تومان 39,900,000 تومان داکت اسپلیت 48000 وستن ایر مدل MWSD482/H3R1
37,950,000 تومان 30,500,000 تومان داکت اسپلیت 36000 وستن ایر مدل MWSD362/H3R1
29,850,000 تومان 23,800,000 تومان داکت اسپلیت 24000 وستن ایر مدل MWSD242/H3R1
69,980,000 تومان 56,200,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر وستن ایر مدل MWSD-60/H3A
58,950,000 تومان 47,500,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر وستن ایر مدل MWSD-48/H3A
46,850,000 تومان 37,800,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر وستن ایر مدل MWSD-36/H3A
38,950,000 تومان 31,500,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر وستن ایر مدل MWSD-30/H3A
35,780,000 تومان 29,200,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر وستن ایر مدل MWSD-24/H3A