برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر اورینت مدل OMINV-24H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر اورینت مدل OMINV-18H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر اورینت مدل OMINV-12H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اورینت مدل OMA-30H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اورینت مدل OMA-24H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اورینت مدل OMA-18H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اورینت مدل OMA-12H410A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اورینت مدل OMA-09H410A