برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

111 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 56/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RLA200/4
تماس بگیرید چیلر 289 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF1030
تماس بگیرید چیلر 272 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF930
تماس بگیرید چیلر 243 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF840
تماس بگیرید چیلر 204 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF720/F14
تماس بگیرید چیلر 194 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF660/F14
تماس بگیرید چیلر 199 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF720
تماس بگیرید چیلر 188 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF660
تماس بگیرید چیلر 175 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF610/F12
تماس بگیرید چیلر 164 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF570/F12
تماس بگیرید چیلر 168 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF610
تماس بگیرید چیلر 157 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF570
تماس بگیرید چیلر 148 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF530
تماس بگیرید چیلر 137 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF470/F10
تماس بگیرید چیلر 132 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF470