برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

59 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-35K
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-30K
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-24K
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی فرولی بلوهلیکس مدل 35C
تماس بگیرید پکیج دیواری 25000 چگالشی فرولی بلوهلیکس مدل 25C
تماس بگیرید پکیج دیواری 34000 چگالشی فرولی بلوهلیکس RRT مدل 34C
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 چگالشی فرولی بلوهلیکس RRT مدل 24C
تماس بگیرید پکیج دیواری 37000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F37D
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F32D
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F24D
تماس بگیرید پکیج دیواری 36000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW362
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW322
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW282
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW242
تماس بگیرید پکیج دیواری 22000 بیتا بوتان دو مبدل فن دار مدل BITA22