برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل زمینی روبروزن 800CFM سرما آفرین مدل 42AC-080
تماس بگیرید فن کویل زمینی روبروزن 600CFM سرما آفرین مدل 42AC-060
تماس بگیرید فن کویل زمینی روبروزن 400CFM سرما آفرین مدل 42AC-040
تماس بگیرید فن کویل زمینی روبروزن 300CFM سرما آفرین مدل 42AC-030
تماس بگیرید فن کویل زمینی روبروزن 200CFM سرما آفرین مدل 42AC-020
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن 800CFM سرما آفرین مدل 42AB-080
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن 600CFM سرما آفرین مدل 42AB-060
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن 400CFM سرما آفرین مدل 42AB-040
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن 300CFM سرما آفرین مدل 42AB-030
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن سرما آفرین مدل 42AB-020