برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

16 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل فن دار مدل MATIS24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 آریستون دو مبدل مخزن دار مدل CLAS B EVO30FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل مخزن دار مدل CLAS B EVO24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل فن دار HS X مدل HSX24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 آریستون دو مبدل فن دار ALTEAS X مدل ALTEASX35FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 آریستون دو مبدل فن دار ALTEAS X مدل ALTEASX32FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 آریستون دو مبدل فن دار ALTEAS X مدل ALTEASX30FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل فن دار ALTEAS X مدل ALTEASX24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل فن دار CARES X مدل CARESX24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 آریستون دو مبدل فن دار CLAS X مدل CALSX32FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 آریستون دو مبدل فن دار CLAS X مدل CALSX28FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آریستون دو مبدل فن دار CLAS X مدل CALSX24FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 آریستون دو مبدل فن دار GENUS X مبدل GENUSX35FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 آریستون دو مبدل فن دار GENUS X lng مدل GENUSX32FF
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 آریستون دو مبدل فن دار GENUS X مدل GENUSX30FF