برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
18,400,000 تومان 16,300,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران مدل GLKD-1500
16,700,000 تومان 14,800,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران مدل GLKD-1200
15,600,000 تومان 13,850,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران مدل GLKD-950
13,200,000 تومان 11,700,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKD-600
11,000,000 تومان 9,800,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKD-400
10,600,000 تومان 9,800,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKD-300
15,300,000 تومان 13,600,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-600
11,400,000 تومان 10,200,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-300
13,600,000 تومان 12,150,000 تومان فن کول کاستی چهارطرفه گلدیران مدل GLKD-750
11,700,000 تومان 10,450,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-400