برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران مدل GLKD-1500
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران مدل GLKD-1200
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران مدل GLKD-950
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKD-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKD-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKD-300
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-300
تماس بگیرید فن کول کاستی چهارطرفه گلدیران مدل GLKD-750
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-400